NGÂM MỘT LÁ KIM LOẠI CÓ KHỐI LƯỢNG 50G

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ngâm một lá lim một số loại có trọng lượng 50g trong dung dịch HCl cho khi gồm 336ml khí H2 ĐKTC thoát ra thì trọng lượng lá kim loại giảm 1.68%. Sắt kẽm kim loại đó là

A. Mg

B.Fe

C.Al

D.Ba

Giải ví dụ ra giúp mình với luôn luôn nha ♡♡♡


*

Gọi KL cần tìm là R

2R+ 2aHCl -> 2RCla + aH2

mgiảm=50.1,68%=0,84(g)

nH2=0,015(mol)

Theo PTHH ta có:

nR=(dfrac2a)nH2=(dfrac0,03aleft(mol ight))

MR=0,84:(dfrac0,03a=28a)

Với a=2 thì M=56(t/m)

=>M là Fe


*

Đặt sắt kẽm kim loại cần kiếm tìm là X, bao gồm hóa trị n

Khối lượng sắt kẽm kim loại giảm 1,68% → mX bội phản ứng = 50.1,68% = 0,84 gam

PTHH: 2X+ 2nHCl → 2XCln + nH2

Ta có: nX = (2/n).nH2 ⇔ (0,84/X) = (0,015.2/n)

 ⇔ X = 28n 

Vậy X là Fe


Ngâm một lá kim loại có cân nặng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Sắt kẽm kim loại đó là :

A. Zn.

Bạn đang xem: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g

B. Fe.

C. Al.

D. Ni.


Đáp án B.

Khối lượng sắt kẽm kim loại phản ứng là 

*

Số mol H2 là 

*

2M + 2n HCl → 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:

*

→ n = 2, M = 56 → M: Fe


Đặt kim loại cần tìm là X, tất cả hóa trị n

Khối lượng kim loại giảm 1,68% → mX bội phản ứng = 50.1,68% = 0,84 gam

PTHH: 2X+ 2nHCl → 2XCln + nH2

Ta có: nX = (2/n).nH2 ⇔ (0,84/X) = (0,015.2/n)

 ⇔ X = 28n 

Vậy X là Fe

B nha


gâm một lá sắt kẽm kim loại có khối lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau khoản thời gian thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Sắt kẽm kim loại đó là 

A. Zn. B. Fe.

C. Al. D. Ni.


Chọn Đáp án B

Gọi n là hóa trị của kim loại R phải tìm

Ta bao gồm : $n_H_2 =dfrac3361000.22,4 = 0,015(mol) ; m_R phản ứng = 50.1,68\% = 0,84(gam)$$2R + 2nHCl o 2RCl_n + nH_2$

Theo PTHH : 

$n_H_2 = dfrac2nn_H_2 = dfrac0,03n(mol)$$Rightarrow dfrac0,03n.R = 0,84$$Rightarrow R = 28n$

Với n = 2 thì R = 56(Fe)$


Khối lượng kim loại phản ứng là:

*

Số mol H2 là:

*

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

*

⇒ M = 28n ⇒ n = 2, M = 56 ⇒ M: Fe

Chọn B


Ngâm một lá kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn. B.Fe.

C.Al. D.Ni.

 


Đáp án B.

Gọi sắt kẽm kim loại R gồm hóa trị n, ta tất cả :

2R + 2nHCl -> 2RCln + nH2.

Ta gồm Phim Hanh Dong Hong Kong Moi Nhat Co Thuyet Minh, Phim Hành Động Xã Hội Đen Hong Kong Hay


Ngâm một lá kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khoản thời gian thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68% so với ban đầu. Sắt kẽm kim loại đó là A.

A. Zn.

B. Fe.

C. Ni.

D. Al.


Ngâm một lá kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau thời điểm thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68% đối với ban đầu. Sắt kẽm kim loại đó là

A. Zn.

B. Fe.

C. Ni.

D. Al


mKL giảm = 50.1,68% = 0,84g = mKL phản nghịch ứng

Gọi sắt kẽm kim loại cần tìm là M tất cả hóa trị n

=> nM = 2/n.nH2 = 0,03/n mol


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có khối lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl, sau khi thu được 336 ml H 2 (đktc) thì khối lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68%. Xác định kim các loại đã dùng

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Al


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại X có trọng lượng 32 gam trong hỗn hợp HCl, sau thời điểm thu được 2,24 lít khí (đktc) thì khối lượng lá kim loại đã giảm sút 7,5% đối với ban đầu. X là kim loại nào trong số kim một số loại sau?