THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 04/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2005; chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 mon 11 năm 2009;

Căn cứ khí cụ Giáo dục đại học ngày 18 mon 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định123/2016/NĐ-CPngày 01 mon 9 năm năm nhâm thìn của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ, cơ sở ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và gợi ý thi hành một trong những điều của lao lý Giáo dục; Nghị định số31/2011/NĐ-CPngày 11 mon 5 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành một trong những điều của qui định Giáo dục; Nghị định số07/2013/NĐ-CPngày 09 tháng 01 năm trước đó của chính phủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số31/2011/NĐ-CPngày 11 mon 5 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CPngày 02 mon 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của chế độ Giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng viên Khảo thí cùng Kiểm định unique giáo dục,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông bốn về quy định thi trung học phổ thông đất nước và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Anda sedang menonton: Quy chế thi năm 2017

Điều 1.Ban hành đương nhiên Thông tư này quy định thi trung học tập phổ thông non sông và xét công nhận giỏi nghiệp trung học tập phổ thông.

Điều 2.Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Thông tư này rứa thếThông tư số02/2015/TT-BGDĐTngày 26 tháng 02 năm 2015 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông nước nhà và Thông tư số02/2016/TT-BGDĐTngày 10 tháng 3 năm 2016 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo nên về bài toán sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia phát hành kèm theo Thông tứ số02/2015/TT-BGDĐTngày 26 tháng 02 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Điều 3.Chánh Văn phòng, cục trưởng viên Khảo thí cùng Kiểm định unique giáo dục, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo; chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng. # Việt Nam; người đứng đầu sở giáo dục đào tạo và đào tạo; cục trưởng viên Nhà trường - bộ Quốc phòng; Cục an toàn Chính trị nội bộ, cỗ Công an; người có quyền lực cao đại học, học tập viện; Hiệu trưởng ngôi trường đại học; Hiệu trưởng trường cđ có nhóm ngành đào tạo giáo viên; Hiệu trưởng ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú trực trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận: - công sở Quốc hội; - Văn phòng bao gồm phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - viên KTVBQPPL (Bộ tư pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Website bao gồm phủ; - Website bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga

 

QUY CHẾ

THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Ban hành tất nhiên Thông tứ số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 mon 01 năm 2017 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này nguyên tắc về thi trung học phổ quát (THPT) đất nước và xét công nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (sau đây gọi là quy định thi), bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; đối tượng người sử dụng và đk dự thi; tổ chức đăng cam kết dự thi; nhiệm vụ của thí sinh; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo; chấm thẩm định; xét công nhận xuất sắc nghiệp THPT; chế độ report và giữ trữ; thanh tra, khen thưởng, xử lý những sự cố không bình thường và cách xử lý vi phạm.

2.Quy chế này áp dụng so với trường THPT, trung trọng điểm giáo dục tiếp tục (GDTX) và các cơ sở giáo dục đào tạo khác triển khai chương trình giáo dục và đào tạo THPT hoặc lịch trình GDTX cấp thpt (gọi thông thường là ngôi trường phổ thông); các sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (GDĐT);các đại học, học tập viện, ngôi trường đại học,trường cao đẳngcó nhóm ngành giảng dạy giáo viên(gọi phổ biến là ngôi trường ĐH, CĐ); các tổ chức và cá thể tham gia kỳ thivà xét công nhận giỏi nghiệp THPT.

Điều 2. Mục đích, yêu thương cầu

1. Thi THPT nước nhà nhằm mục đích: (i) dùng hiệu quả thi nhằm xét công nhận giỏi nghiệp THPT; (ii) cung cấp thêm thông tin để tấn công giá quality giáo dục phổ thông; (iii) cung ứng dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ.

2. Thi trung học phổ thông quốc gia đảm bảo các yêu cầu: nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Điều 3. Bài thi

Tổ chức thi 5 bàithi, gồm 3 bài xích thi độc lập là:Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữvà 2 bài xích thi tổng hợp làKhoa học tự nhiên (tổ hợp các môn đồ dùng lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN),Khoa học tập Xã hội (tổ hợp những môn định kỳ sử, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân đối vớithí sinh học chương trìnhGiáo dục THPT;tổ hợp các môn định kỳ sử, Địa lí đối vớithí sinh học chương trình GDTX cung cấp THPT; viết tắt là KHXH).

1. Để xét công nhận giỏi nghiệp THPT, thí sinhhọc chương trìnhGiáo dục THPT(gọi tắt là thí sinh giáo dục đào tạo THPT) cần dựthi 4 bàithi, tất cả 3 bài thiđộclà Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ với 1 bài xích thido thí sinhtự chọntrong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp trung học phổ thông (gọi tắt là thí sinhGDTX) yêu cầu dựthi 3 bàithi, có 2 bài thiđộc lậplà Toán, Ngữ văn với 1 bài xích thido thí sinhtự chọntrong số 2 bài thi tổ hợp. Để tăng cơ hội xét tuyển chọn sinh ĐH, CĐ theo cơ chế của quy định tuyển sinh ĐH, CĐ hệ thiết yếu quy hiện nay hành, thí sinh được lựa chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài bác thi tổ hợp nào cao hơn sẽ tiến hành chọn để tính điểm xét công nhận xuất sắc nghiệp THPT.

2. Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông phải dự thi các bài thiđộc lập, bài xích thi tổ hợp hoặccác mônthithành phần của bài xích thitổ hợp, cân xứng với tổng hợp bài thi, môn thi xét tuyển chọn vào ngành, team ngành theo luật pháp của trường ĐH, CĐ.

Điều 4. Ngày thi, văn bản thi, lịch thi, bề ngoài thi và thời gian làm bài xích thi

1. Kỳ thi THPT quốc gia (gọi tắt là kỳ thi) được tổ chức hằng năm. Ngày thi, lịch thi, hình thức thi và thời gian làm bài bác thi được phương tiện trong hướng dẫn tổ chức triển khai thi THPT quốc gia hằng năm của bộ GDĐT.

2.Nội dung thi:Năm 2017, ngôn từ thi phía bên trong Chương trình lớp 12 THPT; năm 2018, văn bản thi nằm trong Chương trình lớp 11 với lớp 12 THPT; từ năm 2019 trở đi, câu chữ thi bên trong Chương trình cấp cho THPT.

Chương II

CHUẨN BỊ mang đến KỲ THI

Điều 5. Các thi

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi bình thường là tỉnh) tổ chức một các thi do sở GDĐT nhà trì,dành cho toàn bộ các thí sinhđăng ký tham gia dự thi tạitỉnh.Bộ GDĐT điều đụng cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ đến những cụm thi để phối hợp tổ chức thi.

Điều 6. Ban chỉ đạo thi thpt quốc gia

1. Bộ trưởng Bộ GDĐT ra đời Ban chỉ huy thi THPT đất nước (gọi tắt là Ban lãnh đạo thi quốc gia) gồm:

a) Trưởng ban: Lãnh đạo bộ GDĐT;

b) Phó Trưởng ban: lắp thêm trưởng bộ GDĐT; chỉ huy Cục Khảo thí với Kiểm định quality giáo dục (KTKĐCLGD), Vụ giáo dục và đào tạo Đại học, Vụ giáo dục và đào tạo Trung học, Vụ giáo dục đào tạo thường xuyên;trong đó, Phó trưởng phòng ban thường trực làThứ trưởng cỗ GDĐT;

c) Uỷ viên: Lãnh đạo những đơn vị có tương quan thuộc bộ GDĐT và lãnh đạo Cục bình yên Chính trị nội bộ, bộ Công an;

d) Thư ký: Cán bộ, công chức các đơn vị có tương quan thuộc bộ GDĐT.

2. Ban chỉ huy thi giang sơn có trách nhiệm và quyền hạn:

a) Giúp bộ trưởng liên nghành Bộ GDĐT lãnh đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia:

- Chỉ đạo, kiểm tra việc tiến hành nhiệm vụ của những Ban chỉ huy thi cấp tỉnh, những Hội đồng thi, những Ban thuộc Hội đồng thi và những Điểm thi; xử lý những vấn đề phát sinh trong quy trình tổ chức thi;

- report Bộ trưởng bộ GDĐT và các cấp tất cả thẩm quyền về thực trạng tổ chức kỳ thi.

b) nếu phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi, trình bộ trưởng liên nghành Bộ GDĐT quyết định 1 trong các các vẻ ngoài dưới đây:

- Đình chỉ nhất thời thời hoạt động thi hoặc tổ chức thi lại trong Hội đồng thi hoặc trong cả nước;

- Đình chỉ hoạt động, cách xử trí kỷ luật đối với lãnh đạo Hội đồng thi với thành viên của Hội đồng thi mắc không đúng phạm.

c) Đề xuất bộ trưởng liên nghành Bộ GDĐT thành lập và hoạt động Hội đồng chấm thẩm định, những đoàn thanh tra.

3. Member Ban lãnh đạo thi non sông không cho thanh tra, chất vấn tại Hội đồng thi có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bà xã hoặc ông chồng (gọi phổ biến là người thân) tham dự cuộc thi trong năm tổ chức kỳ thi.

Điều 7. Ban lãnh đạo thi cấp tỉnh

1. Chủ tịchUBNDtỉnh ra đời Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, gồm:

a) Trưởng ban: Lãnh đạoUBNDtỉnh;

b) Phó Trưởng ban: lãnh đạo Sở GDĐT; lãnh đạo trường ĐH, CĐ phối hợp; chỉ đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; trong đó, Phó trưởng phòng ban thường trực là người có quyền lực cao sở GDĐT;

c) Uỷ viên: Lãnh đạo các phòng, ban tương quan của sở GDĐT, của các sở, ban, ngành và cơ sở có tương quan của tỉnh; lãnh đạo phòng, ban của trường ĐH, CĐ phối hợp;

d) Thư ký: Cán bộ, công chức, viên chức của sở GDĐT.

2. Ban chỉ đạo thi cấp cho tỉnh có trọng trách và quyền hạn:

a) Chỉ đạo, kiểm tra những ban, ngành, đoàn thể có tương quan và những cơ sở giáo dục đào tạo trên địa phận phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện quan trọng cho buổi giao lưu của Hội đồng thi; xem xét giải quyết các đề nghị của quản trị Hội đồng thi;

b) báo cáo Ban chỉ đạo thi đất nước và quản trị UBND thức giấc về tình trạng tổ chức thi, việc triển khai quy chế thi ngơi nghỉ địa phương và khuyến cáo xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi;

c) Đề nghị nhà tịchUBNDtỉnh, bộ trưởng liên nghành Bộ GDĐT, những cấp tất cả thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật những người vi phạm quy chế thi;

d) tiến hành những ra quyết định có liên quan của Ban chỉ đạo thi quốc gia;

đ) những người có người thân dự thi tại tỉnh vào năm tổ chức triển khai kỳ thi không được thâm nhập Ban lãnh đạo thi cấp tỉnh.

Điều 8. Hội đồng thi

1. Người có quyền lực cao sở GDĐT ra quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng thi và những Ban của Hội đồng thi (bao có lãnh đạo các Ban) để triển khai các quá trình của kỳ thi. Những Ban của Hội đồng thi gồm những: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban vận động và chuyển nhượng bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban làm cho phách; Ban Chấm thi; Ban Phúc khảo; thành viên khác của những Ban do chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

a) thành phần Hội đồng thi

- chủ tịch: người có quyền lực cao sở GDĐT hoặc phó tổng giám đốc được giám đốc ủy quyền;

- Phó công ty tịch: lãnh đạo sở GDĐT, lãnh đạo trường ĐH, CĐphối hợp. Trường hợp quánh biệt, Phó chủ tịch rất có thể là Trưởng những phòng, ban của sở GDĐT;

- các uỷ viên: Lãnh đạo những phòng, ban trực thuộc sở GDĐT; chỉ đạo phòng, ban và tương tự của trường ĐH, CĐphối hợp; trong đó, uỷ viên thường trực là chỉ huy Phòng Khảo thí của sở GDĐT.

Những tín đồ có người thân dự thi trên Hội đồng thi vào năm tổ chức Kỳ thi không được cai quản tịch, Phó nhà tịch, Ủy viên Hội đồng thi cùng không được tham gia những Ban của Hội đồng thi.

b) nhiệm vụ và quyền lợi của Hội đồng thi

- đón nhận đề thi gốc từ Ban chỉ đạo thi quốc gia; tổ chức triển khai in sao đề thi, coi thi, bảo vệ bài thi, làm cho phách, chấm thi, chấm phúc khảo theo pháp luật của quy định thi; giải quyết thắc mắc cùng khiếu nại, tố giác liên quan; tổng kết công tác thuộc phạm vi được giao; triển khai khen thưởng, kỷ luật theo chức năng, nghĩa vụ và quyền lợi và chế độ của quy chế này; triển khai chế độ báo cáo và chuyển dữ liệu thi về bộ GDĐT đúng thời hạn quy định;

- Chỉ đạo, xử lý những vấn đề ra mắt tại các Ban của Hội đồng thi theo quy định thi;

- Báo cáo, xin chủ ý Ban chỉ huy thi tổ quốc về tình hình tổ chức thi để cách xử lý các tình huống vượt thẩm quyền;

- Hội đồng thi thực hiện con lốt của Sở GDĐT.

c) nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của chủ tịch Hội đồng thi

- Phổ biến, phía dẫn, lãnh đạo tổ chức triển khai quy chế thi;

- ra quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi được giao phụ trách;

- lãnh đạo các Ban triển khai nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi được lý lẽ tại quy chế thi;

- report kịp thời với Ban lãnh đạo thi nước nhà về công tác tổ chức triển khai thi của Hội đồng thi; ý kiến đề nghị với Ban chỉ huy thi cung cấp tỉnh các giải pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động của Hội đồng thi;

- tổ chức triển khai việc tiếp nhận và cách xử trí thông tin, minh chứng về vi phạm quy chế thi theo hiện tượng tại Điều 47 quy chế này.

d) Phó chủ tịch Hội đồng thi tiến hành các trách nhiệm được quản trị Hội đồng thi phân công và thay mặt đại diện Chủ tịch Hội đồng thi giải quyết công việc khi được chủ tịch Hội đồng thi uỷ quyền.

đ) các ủy viên Hội đồng thi chấp hành phân công của lãnh đạo Hội đồng thi.

2. Ban Thư cam kết Hội đồng thi

a) Thành phần

- Trưởng ban: vị Uỷ viên sở tại Hội đồng thi kiêm nhiệm;

- Phó Trưởng ban: lãnh đạo phòng, ban nằm trong sở GDĐT và lãnh đạo trường phổ thông;

- những uỷ viên: Cán cỗ phòng, ban, cán bộ công nghệ thông tin trực thuộc sở GDĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông.

b) trách nhiệm và quyền lợi của Ban Thư ký Hội đồng thi

- đón nhận dữ liệu thi do cỗ GDĐT chuyển giao, lập danh sách thí sinh dự thi, xếp phòng thi;

- Nhận bài thi trường đoản cú luận với Phiếu vấn đáp trắc nghiệm (TLTN) từ bỏ Ban Coi thi, bảo vệ bài thi từ luận và Phiếu TLTN;

- chuyển giao bài thi từ luận mang lại Ban làm cho phách;

- Nhận bài thi trường đoản cú luận đã làm phách từ Ban có tác dụng phách, bảo quản bài thi;

- chuyển giao bài thi từ bỏ luận đã có tác dụng phách cùng Phiếu TLTN mang đến Ban Chấm thi và triển khai các công tác nghiệp vụ liên quan;

- làm chủ các tài liệu liên quan tới bài xích thi trường đoản cú luận cùng Phiếu TLTN. Lập biên bản xử lý điểm bài bác thi (nếu có);

- thực hiện các trọng trách khác do chủ tịch Hội đồng thi phân công.

c) trưởng ban Thư ký Hội đồng thi chịu trách nhiệm trước quản trị Hội đồng thi quản lý công tác của Ban Thư ký.

d) Phó trưởng phòng ban Thư ký kết Hội đồng thi giúp trưởng phòng ban tổ chức triển khai các trách nhiệm và thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi được trưởng phòng ban uỷ quyền.

đ) các ủy viên Ban Thư ký kết Hội đồng thi chấp hành cắt cử của chỉ đạo Ban Thư cam kết Hội đồng thi.

e) Ban Thư ký Hội đồng thi chỉ được tiến hành công việc liên quan tiền đến bài xích thi khi xuất hiện ít nhất từ 2 uỷ viên của Ban Thư ký kết trở lên.

3. Ban làm cho phách

a) Thành phần

- Trưởng ban: bởi vì lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm;

- Phó Trưởng ban: chỉ đạo phòng, ban thuộc sở GDĐT và chỉ huy trường phổ thông;

- các uỷ viên: Cán bộ, nhân viên các phòng, ban ở trong sở GDĐT, lãnh đạo, giáo viên trường phổ thông, cán bộ bảo vệ, công an, y tế, phục vụ.

b) nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của Ban làm phách

- làm phách bài bác thi từ bỏ luận theo quy định;

- chuyển giao bài thi đã có tác dụng phách mang đến Ban Thư ký kết Hội đồng thi và thực hiện các công tác làm việc nghiệp vụ liên quan;

- thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch Hội đồng thi phân công.

c) trưởng phòng ban Làm phách chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng thi quản lý và điều hành công tác của Ban làm cho phách.

d) Phó trưởng phòng ban Làm phách giúp trưởng ban tổ chức triển khai các trách nhiệm và thay mặt Trưởng ban giải quyết quá trình khi trưởng ban uỷ quyền.

đ) những ủy viên Ban làm phách chấp hành cắt cử của chỉ đạo Ban có tác dụng phách.

e) Ban làm phách có tác dụng việc độc lập với các Ban không giống của Hội đồng thi, để dưới sự chỉ huy trực tiếp của chủ tịch Hội đồng thi; chỉ được tiến hành các bước liên quan tiền đến bài xích thi khi có mặt ít tốt nhất từ 2 uỷ viên của Ban làm phách trở lên. Những người trong Ban làm cho phách không được gia nhập Ban Chấm thi,Ban Phúc khảo.

Điều 9. Lập danh sách thí sinh dự thi và thu xếp phòng thi

1. Lập list thí sinh dự thi

a) từng Hội đồng thi gồm một mã riêng và được thống độc nhất vô nhị trong toàn quốc. Ở từng Hội đồng thi việc lập danh sách thí sinh tham gia dự thi cho từng Điểm thi được tiến hành như sau:

- Lập danh sách toàn bộ thí sinh tham gia dự thi tại Điểm thi theo lắp thêm tự a, b, c,... Của thương hiệu thí sinh nhằm gán số báo danh;

- Lập list thí sinh theo máy tự a, b, c,... Của tên thí sinh theo từng bài xích thi hoặc môn thi nguyên tố của bài xích thi tổng hợp (KHTN hoặcKHXH) nhằm xếp phòng thi.

b) từng thí sinh có một số trong những báo danh duy nhất.Số báo danh của thí sinh có mã của Hội đồng thi bao gồm 2 chữ số và 06 chữ số tiếp theo sau được đánh tăng dần, liên tiếp từ 000001 đến khi kết thúc số thí sinh của Hội đồng thi, bảo vệ không có thí sinh trùng số báo danh.

2. Xếp chống thi

a) chống thi được xếp theo bài thi, từng phòng thi có tối đa 24 thí sinh, trong chống thi phải bảo vệ khoảng giải pháp tối thiểu thân 02 sỹ tử ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo sản phẩm ngang. Riêng phòng thi sau cùng của buổi thi nước ngoài ngữ làm việc mỗi Điểm thi được xếp những thí sinh tham gia dự thi Ngoại ngữ không giống nhau, nhưng phải thubài riêng biệt theo từng bài bác thi nước ngoài ngữ.

Thí sinh tự do được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một vài Điểm thi vì Giám đốc sở GDĐT quyết định. Sỹ tử GDTX được sắp xếp phòng thi riêng biệt khi tham dự cuộc thi bài thiKHXH.

b) Số chống thi của mỗi Hội đồng thi được đánh theo trang bị tự tăng dần;

c) trong những phòng thi tất cả Danh sách hình ảnh của thí sinh;

d) Trước cửa phòng thi, đề nghị niêm yết list thí sinh trong chống thi của từng buổi thi cùng quy định trọng trách thí sinh theo cách thức tại Điều 14 quy định này.

Điều 10. Sử dụng technology thông tin

1. Thống nhất thực hiện phần mềm làm chủ thi do bộ GDĐT cung cấp; thiết lập hệ thống trao đổi thông tin về kỳ thi chủ yếu xác, update giữa trường diện tích lớn với sở GDĐT, giữa sở GDĐT với bộ GDĐT; triển khai đúng quy trình, cấu trúc, thời hạn xử lý tài liệu và chế độ báo cáo theo khí cụ trong hướng dẫn tổ chức triển khai thiTHPT quốc giahằng năm của cục GDĐT.

2. Hội đồng thi có phần tử chuyên trách sử dụng máy tính và phần mềm thống trị thi; có showroom thư năng lượng điện tử và số điện thoại thông minh đăng ký với bộ GDĐT.

3. Bố trí tại từng Điểmthi 01 năng lượng điện thoại thắt chặt và cố định dùng để liên hệ với Hội đồng thi; ở hầu hết Điểm thi không thể bố trí được năng lượng điện thoại cố định và thắt chặt thì sắp xếp 01 smartphone di đụng đặt thắt chặt và cố định tại chống trực của Điểm thi. Những cuộc liên lạc trong thời gian thi đều đề xuất bật loa quanh đó và nghe công khai. Trong trường hợp phải thiết, gồm thể sắp xếp máy tính tại chống trực của Điểm thi và bảo vệ máy tính chỉ được nối mạng khi chuyển report nhanh cho Hội đồng thi.

4. Ko được mang và sử dụng những thiết bị thu, phát thông tin trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo (trừ qui định tại khoản 3 Điều này).

Điều 11. Làm chủ và sử dụng dữ liệu thi

1. Những Hội đồng thi chào làng kết trái thi sau khi chuyển dữ liệu hiệu quả thi về cỗ GDĐT và xong việc so sánh giữa dữ liệu tác dụng thi gửi về bộ GDĐT với dữ liệu công dụng thi lưu tại Hội đồng thi.

2. Cỗ GDĐT chịu đựng trách nhiệm cai quản dữ liệu thi của thí sinh; các sở GDĐT sử dụng tài liệu thi nhằm xét công nhận giỏi nghiệp THPT; các trường ĐH, CĐ sử dụng tài liệu thi để tuyển sinh.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI; TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI; TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH

Điều 12. Đối tượng và điều kiện dự thi

1. Đối tượng dự thi

a) bạn đã học không còn chương trình thpt hoặc chương trình GDTX cấp thpt (gọi phổ biến là công tác THPT) vào năm tổ chức kỳ thi;

b) bạn đã học không còn chương trình trung học phổ thông nhưng không thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc vẫn thi dẫu vậy chưa giỏi nghiệp thpt ở trong năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; fan đã giỏi nghiệp trung cấp; các đối tượng người tiêu dùng khác được cỗ GDĐT chất nhận được dự thi (gọi chung là sỹ tử tự do).

2. Điều khiếu nại dự thi

a) Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ quy định cấm thi; đăng ký tham gia dự thi và nộp không hề thiếu các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

b) Đối tượng theo chính sách tại điểm a khoản 1 Điều này phải bảo đảm thêm các điều kiện được đánh giá, xếp các loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp nhiều loại từ vừa đủ trở lên, học lực không xẩy ra xếp các loại kém. Riêng đối với người học tập thuộc diện không phải xếp nhiều loại hạnh kiểm và tín đồ học theo vẻ ngoài tự học được đặt theo hướng dẫn sinh sống GDTX thì ko yêu cầu xếp nhiều loại hạnh kiểm.

c) Thí sinh thoải mái chưa giỏi nghiệp thpt ngoài giải pháp tại điểm a khoản 2 Điều này còn phải bảo đảm các điều kiện:

- Đã xuất sắc nghiệp trung học cửa hàng (THCS);

- Trường hòa hợp không đủ điều kiện dự thi vào các năm ngoái do bị xếp một số loại kém về học lực ngơi nghỉ lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ quát nơi học tập lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học gồm điểm trung bình bên dưới 5,0, bảo đảm an toàn khi đem điểm bài bác kiểm tra chũm cho điểm trung bình môn học nhằm tính lại điểm trung bình cả năm đủ đk về học lực theo pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều này;

- Trường phù hợp không đủ đk dự thi vào các năm trước do bị xếp nhiều loại yếu về hạnh kiểm sinh sống lớp 12, đề nghị được ubnd cấp xã vị trí cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.

3. Hiệu trưởng ngôi trường THPT, người đứng đầu Trung vai trung phong GDTX (gọi tầm thường là Hiệu trưởng trường phổ thông) hoặc vị trí thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét để mắt tới hồ sơ đk dự thi; chậm chạp nhất trước ngày thi 20 ngày buộc phải thông báo công khai minh bạch những trường phù hợp không đủ điều kiện dự thi theo công cụ tại khoản 2 Điều này.

Điều 13. Tổ chức đăng cam kết dự thi

1. Nơi đăng ký dự thi

a) Đối tượng theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 12 quy chế này đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học tập lớp 12;

b) sỹ tử tự do đăng ký tại vị trí do sở GDĐT quy định. Đơn vị khu vực thí sinh nộp Phiếu đăng ký tham gia dự thi có trách nhiệm thực hiện các trọng trách theo hiện tượng tại Điều 54 quy chế này.

2. Đăng ký kết dự thi

a) Hiệu trưởng trường nhiều hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi sỹ tử nộp Phiếu đăng ký dự thi chịu trọng trách hướng dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đk dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký tham gia dự thi và gửi hồ sơ, dữ liệu đăng ký tham gia dự thi cho sở GDĐT;

b) Sở GDĐT quản ngại trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh cùng gửi dữ liệu về bộ GDĐT;

c) cỗ GDĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi toàn quốc.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi đối cùng với thí sinh chưa có bằng giỏi nghiệp THPT

a) Đối với đối tượng người tiêu dùng quy định trên điểm a khoản 1 Điều 12 quy định này:

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

- học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu chất vấn của người học theo vẻ ngoài tự học đối với GDTX (bản sao);

- những giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khích lệ (nếu có). Để được hưởng cơ chế ưu tiên tương quan đến nơi đk hộ khẩu thường trú, thí sinh yêu cầu có bạn dạng sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú;

- 02 hình ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong so bì đã dán sẵn tem với ghi rõ địa chỉ, số điện thoại thông minh liên lạc của thí sinh.

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Giấy xác nhận của ubnd cấp xã địa điểm cư trú theo nội dung cách thức tại điểm c khoản 2 Điều 12 quy định này giả dụ thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;

- Giấy xác thực của trường phổ thông nơi học tập lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp các loại học lực so với những học viên xếp nhiều loại kém về học lực phương pháp tại điểm c khoản 2 Điều 12 quy định này;

- Bằng xuất sắc nghiệp trung học cơ sở hoặc trung cấp (bản sao);

- Giấy chứng thực điểm bảo lưu (nếu có) vì chưng Hiệu trưởng trường rộng lớn nơi thí sinh đang dự thi năm ngoái xác nhận.

4. Hồ nước sơ đăng ký tuyển sinh đối với thí sinh tự do đã giỏi nghiệp THPT

a) 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

b) Bằng giỏi nghiệp thpt hoặc trung cung cấp (bản sao);

c) 02 hình ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem với ghi rõ địa chỉ cửa hàng liên lạc của thí sinh.

5. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự thi được công cụ trong phía dẫn tổ chức thiTHPT quốc giahằng năm của bộ GDĐT.

Khi hết thời gian sử dụng nộp Phiếu đăng ký dự thi, ví như phát hiện gồm nhầm lẫn, không đúng sót, thí sinh phải thông báo kịp thời đến Hiệu trưởng trường diện tích lớn hoặc Thủ trưởng đơn vị chức năng nơi đăng ký tham gia dự thi hoặc mang đến Trưởng Điểm thi trong thời gian ngày làm giấy tờ thủ tục dự thi nhằm sửa chữa, vấp ngã sung.

6. Làm hồ sơ xét công nhận giỏi nghiệp thpt được thí sinh hoàn thành và nộp tại nơi đăng ký tuyển sinh theo phương pháp trong hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của bộ GDĐT.

Điều 14. Nhiệm vụ của thí sinh

1. Đăng ký dự thi theo hiện tượng tại Điều 13 quy chế này cùng theo mức sử dụng trong phía dẫn tổ chức triển khai thiTHPT quốc giahằng năm của cục GDĐT.

2. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trên giấy tờ báo dự thi để gia công thủ tục dự thi:

a) Xuất trình Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi thông thường là Giấy chứng minh nhân dân)và nhận Thẻ dự thi;

b) giả dụ thấy có những sai sót về họ, thương hiệu đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khoanh vùng ưu tiên, phải báo cáo ngay mang lại cán bộ của Điểm thi để cách xử lý kịp thời;

c) Trường vừa lòng bị mất Giấy minh chứng nhân dân hoặc các giấy tờ quan trọng khác, phải báo cáo ngay mang đến Trưởng Điểm thi giúp thấy xét, xử lý.

3. Từng buổi thi, có mặt tại chống thi đúng thời gian quy định, chấp hành tín hiệu lệnh của Ban Coi thi và trả lời của cán bộ coi thi (CBCT). Sỹ tử đến lờ đờ quá 15 phút sau khoản thời gian có tín hiệu lệnh tính giờ làm cho bài sẽ không còn được dự thi buổi thi đó.

4. Khi vào chống thi, phải vâng lệnh các cơ chế sau đây:

a) Trình Thẻ tham gia dự thi cho CBCT;

b) Chỉ được sở hữu vào phòng thi cây bút viết, cây bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;máy tính bỏ túi không có tác dụng soạn thảo văn bản, không có thẻ lưu giữ (theo lao lý trong hướng dẫn tổ chức triển khai thiTHPT quốc giahằng năm của cục GDĐT);Atlat Địa lí Việt Nam so với môn thi Địa lí(do đơn vị xuất bạn dạng Giáo dục nước ta ấn hành,không được khắc ghi hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì); các loại trang bị ghi âm với ghi hình chỉ có tính năng ghi tin tức mà không truyền được thông tin và không sở hữu và nhận được biểu lộ âm thanh, hình hình ảnh trực tiếp nếu không tồn tại thiết bị cung ứng khác;

c) không được mang vào chống thi vũ khí, hóa học gây nổ, khiến cháy, đồ vật uống bao gồm cồn, giấy than, cây bút xoá, tài liệu, sản phẩm truyền tin hoặc chứa thông tin rất có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài xích thi và quy trình chấm thi.

5. Trong chống thi, phải tuân hành các nguyên lý sau đây:

a) Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;

b) trước lúc làm bài thi, buộc phải ghi không thiếu số báo danh vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp;

c) Khi dìm đề thi, cần kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu như phát hiện tại thấy đề thiếu thốn trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải report ngay cùng với CBCT trong phòng thi, muộn nhất 10 phút sau khoản thời gian phát đề;

d) ko được trao đổi, xoay cóp hoặc bao gồm cử chỉ, hành động gian lận và làm mất đi trật tự chống thi. Ao ước phát biểu yêu cầu giơ tay để report CBCT. Lúc được phép nói, sỹ tử đứng trình bày công khai với CBCT chủ ý của mình;

đ) ko được ghi lại hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì trừ vẽ mặt đường tròn bằng compa cùng tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một sản phẩm công nghệ mực (không được sử dụng mực màu sắc đỏ);

e) khi có hiệu lệnh hết giờ có tác dụng bài, phải xong làm bài xích ngay;

g) bảo vệ bài thi nguyên vẹn, không để bạn khác lợi dụng. Ví như phát hiện nay có tín đồ khác xâm sợ đến bài xích thi của bản thân mình phải report ngay mang lại CBCT để xử lý;

h) lúc nộp bài xích thi trường đoản cú luận, buộc phải ghi rõ số tờ giấy thi sẽ nộp với ký xác thực vào Phiếu thu bài xích thi. Sỹ tử không làm được bài cũng yêu cầu nộp tờ giấy thi (đối với bài bác thi tự luận), Phiếu TLTN (đối với bài xích thi trắc nghiệm);

i) ko được ra khỏi phòng thi vào suốt thời hạn làm bài bác thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh rất có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khoản thời gian hết 2 phần 3 thời gian làm bài bác của buổi thi, yêu cầu nộp bài xích thi cố nhiên đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;

k) trong trường hợp đề nghị thiết, chỉ được thoát ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT và yêu cầu chịu sự đo lường của cán cỗ giám sát; ngôi trường hợp cần cấp cứu, việc thoát ra khỏi phòng thi và khoanh vùng thi của thí sinh vì Trưởng Điểm thi quyết định.

6. Khi dự thi những môn trắc nghiệm, ngoài những quy định tại khoản 5 Điều này, thí sinh phải vâng lệnh các mức sử dụng dưới đây:

a) đề nghị làm bài xích thi bên trên Phiếu TLTN được ấn sẵn theo quy định của cục GDĐT. Chỉ được tô bằng bút chì đen những ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Vào trường vừa lòng tô nhầm hoặc muốn biến đổi câu trả lời, nên tẩy sạch chì sinh hoạt ô cũ, rồi đánh ô nhưng mà mình lựa chọn;

b) Điền chính xác và đủ tin tức vào những mục trống ở phía trên Phiếu TLTN, đối với số báo danh đề xuất ghi đủ với tô đủ phần số (kể cả những số 0 ngơi nghỉ phía trước); điền đúng chuẩn mã đề thi vào hai Phiếu thu bài bác thi;

c) Khi nhấn đề thi bắt buộc lưu ý:Các môn thi thành phần trong mỗi bài thiKHTN hoặcKHXHcó cùng một mã đề thi, nếu không cùng mã đề thi, thí sinhphải report ngay với CBCT trong phòng thi, muộn nhất 10 phút sau thời điểm thí sinh dìm đề thi. Phải để đề thi bên dưới tờ Phiếu TLTN; không được coi như nội dung đề thi lúc CBCT chưa đến phép;

d) nên kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi như vẫn ghi trong đề và toàn bộ các trang của đề thi mọi ghi và một mã đề thi;

đ) ko được nộp bài thi trước lúc hết giờ làm cho bài. Khi hết giờ làm cho bài, phải nộp Phiếu TLTN mang lại CBCT và ký kết tên vào nhị Phiếu thu bài thi;

e) Chỉ được rời chống thi sau khoản thời gian CBCT đã kiểm đủ số Phiếu TLTN của tất cả phòng thi và được cho phép ra về.

7. Khi có vụ việc bất thường xuyên xảy ra, phải hoàn hảo và tuyệt vời nhất tuân theo sự hướng dẫn của CBCT.

Chương IV

CÔNG TÁC ĐỀ THI

Điều 15. Yêu cầu so với đề thi

1. Đề thi của kỳ thi THPT tổ quốc phải đạt các yêu mong dưới đây:

a) ngôn từ đề thi đáp ứng nhu cầu quy định trên khoản 2 Điều 4 quy định này;

b) Đảm bảo phân một số loại được trình độ chuyên môn của thí sinh, vừa thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cơ bạn dạng (để xuất sắc nghiệp THPT) và yêu cầu cải thiện (để tuyển chọn sinh ĐH, CĐ);

c) Đảm bảo tính thiết yếu xác, công nghệ và tính sư phạm; lời văn, câu chữ nên rõ ràng;

d) Đề thi tự luận đề xuất ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi; điểm của bài bác thi từ bỏ luận và bài thi trắc nghiệm được quy về thang điểm 10 đối với toàn bài bác và cả so với các môn thi thành phần của các bài thi tổ hợp;

đ) Đề thi bắt buộc ghi rõ tất cả chữ "HẾT"https://carlocaione.org/quy-che-thi-nam-2017/imager_1_22203_700.jpgtại điểm dứt đề và đề xuất ghi rõ có mấy trang (đối với đề thi có từ 02 trang trở lên).

2. Trong một kỳ thi, mỗi bài xích thi bao gồm đề thi xác định và đề thi dự bị đáp ứng các yêu cầu điều khoản tại khoản 1 Điều này; mỗi đề thi được bố trí theo hướng dẫn chấm, giải đáp kèm theo.

Điều 16. Khoanh vùng làm đề thi và những yêu cầu bảo mật

1. Đề thi, chỉ dẫn chấm, đáp án, thang điểm chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Riêng rẽ đề thi dự bị môn từ luận chưa sử dụng được giải mật sau khi ngừng kỳ thi.

2. Việc ra đề thi, in sao đề thi (gọi chung là làm cho đề thi) yêu cầu được triển khai tại một địa điểm an toàn, khác biệt và được bảo đảm an toàn nghiêm ngặt suốt thời hạn làm đề thi cho tới hết thời gian thi môn sau cuối của kỳ thi, có không thiếu phương tiện thể bảo mật, chống cháy, chữa cháy.

3. Các thành viên tham gia có tác dụng đề thi đều buộc phải cách ly triệt để với mặt ngoài. Vào trường hợp quan trọng và được sự chấp nhận bằng văn phiên bản của quản trị Hội đồng ra đề thi hoặc trưởng ban In sao đề thi thì những thành viên mới được phép contact với phía bên ngoài bằng điện thoại thông minh cố định, gồm loa ngoài, bao gồm ghi âm bên dưới sự thống kê giám sát của cán bộ bảo vệ, công an.

Danh sách những người tham gia làm cho đề thi buộc phải được giữ kín trước, trong cùng sau kỳ thi. Người thao tác làm việc trong quanh vùng cách ly phải đeo phù hiệu cùng chỉ vận động trong phạm vi mang đến phép, chỉ được ra khỏi khoanh vùng cách ly sau thời gian thi môn cuối cùng. Trong trường hợp sệt biệt, được sự gật đầu bằng văn bạn dạng của chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc trưởng ban In sao đề thi, những thành viên bắt đầu được phép ra khỏi khu vực cách ly dưới sự giám sát và đo lường của công an.

4. Phong bì chứa đề thi để giao, nhận, vận chuyển đề thi từ khu vực làm đề thi ra bên phía ngoài phải được làm bằng giấy đầy đủ độ bền, kín, về tối và được dán chặt, ko bong mép, gồm đủ nhãn cùng dấu niêm phong. Ngôn từ in bên trên phong bì yêu cầu theo quy định của cục GDĐT.

5. Toàn bộ quá trình giao nhận, tải đề thi yêu cầu được công an giám sát; những phong so bì chứa đề thi đề xuất được đựng bình an trong các thùng tất cả khoá và được niêm phong trong quá trình giao nhận, vận chuyển.

6. Lắp thêm móc và thiết bị tại khu vực làm đề thi, mặc dù bị hỏng hỏng hay là không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài quanh vùng cách ly sau thời hạn thi môn cuối cùng.

Điều 17. Hội đồng ra đề thi

1. Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng ra đề thi kỳ thi THPT đất nước (gọi tắt là Hội đồng ra đề thi).

2. Thành phần Hội đồng ra đề thi

a) quản trị Hội đồng: chỉ huy Cục KTKĐCLGD;

b) Phó quản trị Hội đồng: Phó viên trưởng cục KTKĐCLGD, lãnh đạo những đơn vị khác thuộc cỗ GDĐT với lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc cục KTKĐCLGD;

c) Ủy viên, thư ký: Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc bộ GDĐT; cán bộ kỹ thuật phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi cung ứng cho Hội đồng ra đề thi về ứng dụng và lắp thêm tính làm việc trong khu vực cách ly; trong đó, ủy viên sở tại là cán bộ thuộc viên KTKĐCLGD;

d) những cán bộ soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là giảng viên các trường ĐH, CĐ, nghiên cứu và phân tích viên các viện nghiên cứu, giáo viên trường phổ thông. Mỗi môn thi có một đội nhóm ra đề thi gồm Trưởng môn đề thi và các cán bộ soạn thảo đề thi;

đ) Lực lượng bảo vệ: Cán cỗ do cỗ Công an và cỗ GDĐT điều động.

Những tín đồ có người thân dự thi vào năm tổ chức triển khai thi ko được tham gia Hội đồng ra đề thi.

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng ra đề thi

a) các tổ ra đề thi và những thành viên khác của Hội đồng ra đề thi làm cho việc hòa bình và trực tiếp với chỉ đạo Hội đồng ra đề thi; người được giao trọng trách nào, tất cả trách nhiệm tiến hành nhiệm vụ đó, ko được tham gia những nhiệm vụ khác;

b) từng thành viên của Hội đồng ra đề thi nên chịu trách nhiệm cá thể về nội dung, bảo đảm an toàn bí mật, an ninh của đề thi theo đúng chức trách của chính mình và theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia.

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng ra đề thi

a) tổ chức triển khai soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh các đề thi, đáp án, giải đáp chấm thi của đề chấp nhận và đề dự bị;

b) In sao đề thi đúng quy định, đủ con số theo yêu cầu của Ban chỉ huy thi quốc gia; đóng gói, bảo vệ đề thi và chuyển nhượng bàn giao đề thi đến Ban chỉ huy thi quốc gia;

c) Đảm bảo hoàn hảo bí mật, an toàn của đề thi và hướng dẫn chấm thi trong khoanh vùng ra đề thi tự lúc bước đầu soạn thảo đề thi cho đến hết thời gian thi của môn cuối cùng của kỳ thi.

5. Quản trị Hội đồng ra đề thi chịu trách nhiệm:

a) tổ chức triển khai điều hành toàn bộ công tác ra đề thi và chuyển giao đề thi cho Ban chỉ huy thi quốc gia; phụ trách trước bộ trưởng liên nghành Bộ GDĐT về công tác đề thi;

b) cách xử trí các trường hợp bất thường về đề thi;

c) Đề nghị bộ trưởng liên nghành Bộ GDĐT ra đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ điều khoản (nếu có) đối với các thành viên Hội đồng ra đề thi.

6. Các thành viên của Hội đồng ra đề thi thực hiện nhiệm vụ theo phân công của chủ tịch Hội đồng ra đề thi.

7. Tiến trình ra đề thi

a) Đề thi (tự luận) lời khuyên và câu trắc nghiệm thuộc Ngân hàng thắc mắc thi chuẩn hóa là căn cứ quan trọng cho Hội đồng ra đề thi;

b) Đề thi (tự luận) lời khuyên do một số chuyên viên khoa học, giảng viên, giáo viên có uy tín và năng lực khoa học ở một số cơ sở giáo dục đh và ngôi trường phổ thông khuyến nghị theo yêu cầu của bộ GDĐT. Đề thi khuyến cáo và danh sách người ra đề thi đề xuất phải được giữ kín đáo tuyệt đối;

c) các đề thi lời khuyên do chính người ra đề thi đề xuất niêm phong cùng gửi về địa chỉ được ghi trong công văn đề nghị;

d) soạn thảo đề thi, thẩm định, tinh chỉnh: căn cứ yêu ước của đề thi, từng Tổ ra đề thi có trọng trách soạn thảo, thẩm định, điều khiển và tinh chỉnh đề thi, đáp án, lí giải chấm thi (chính thức cùng dự bị) đến một bài bác thi/môn thi. Việc soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án và lí giải chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 của quy định này;

đ) phản bội biện đề thi:

- sau khi soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh, các đề thi được tổ chức triển khai phản biện. Các cán cỗ phản biện đề thi có trách nhiệm đọc và nhận xét đề thi theo các yêu cầu pháp luật tại Điều 15 của quy chế này; khuyến nghị phương án chỉnh lý, thay thế sửa chữa đề thi nếu thấy bắt buộc thiết;

- Ý kiến review của những cán bộ phản biện đề thi là 1 trong những căn cứ giúp chủ tịch Hội đồng ra đề thi trong việc đưa ra quyết định duyệt đề thi;

e) Đối với đề thi trắc nghiệm:

- Cán cỗ Hội đồng ra đề thi rút những đề thi trắc nghiệm trường đoản cú Ngân hàng thắc mắc thi;

- Trưởng môn đề thi của từng môn thi phân công các thành viên vào Tổ ra đề đánh giá và thẩm định từng đề thi trắc nghiệm theo đúng yêu ước về ngôn từ đề thi được chế độ tại Điều 15 của quy định này;

- Tổ ra đề thao tác làm việc chung, lần lượt điều khiển và tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm vào từng đề thi; sau khoản thời gian tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào những đề thi và bàn giao cho chủ tịch Hội đồng ra đề thi;

- Cán cỗ Hội đồng ra đề thi triển khai khâu trộn đề thi thành các phiên phiên bản khác nhau;

- Tổ ra đề rà soát từng phiên bạn dạng của đề thi, câu trả lời và ký kết tên vào cụ thể từng phiên phiên bản của đề thi;

g) bạn ra đề thi đề xuất và những người khác xúc tiếp với đề thi khuyến cáo và đề thi trắc nghiệm lấy từ Ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa đề nghị giữ kín tuyệt đối các đề thi đề xuất và thắc mắc thi trắc nghiệm, không được phép công bố dưới bất kỳ hình thức nào, trong bất cứ thời gian nào.

Điều 18. In sao, vận động và chuyển nhượng bàn giao đề thi trên Hội đồng thi

1. In sao đề thi

a) yếu tắc Ban In sao đề thi gồm:

- trưởng ban In sao đề thi do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm;

- những Phó Trưởng ban: lãnh đạo sở GDĐT hoặc lãnh đạo những phòng, ban thuộc sở GDĐT;

- Ủy viên với thư ký: các cán bộ, công chức, viên chức của những phòng, ban có liên quan thuộc sở GDĐT và thầy giáo trường phổ thông;

- Lực lượng bảo vệ: Cán bộ công an, bảo vệ.

b) Ban In sao đề thi thao tác làm việc tập trung theo cách thức cách ly triệt để từ lúc mở niêm phong đề thi cho hết thời gian thi bài bác thi sau cuối của kỳ thi.

c) trưởng phòng ban In sao đề thi chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch Hội đồng thi và trước điều khoản về các quá trình dưới đây:

- mừng đón đề thi gốc, tổ chức triển khai in sao đề thi, bảo quản và chuyển giao đề thi sẽ in làm sao để cho Trưởng ban vận tải và chuyển nhượng bàn giao đề thi của Hội đồng thi với sự tận mắt chứng kiến của Uỷ viên thư ký kết Hội đồng thi, cán cỗ công an được cử giám sát, đảm bảo đề thi;

- Đề nghị quản trị Hội đồng thi coi xét, ra đưa ra quyết định hoặc khuyến cáo việc khen thưởng, kỷ pháp luật (nếu có) so với các thành viên Ban In sao đề thi.

d) bài toán in sao đề thi tiến hành theo quá trình dưới đây:

- Đọc rà đề thi gốc, kiểm soát kỹ bản in sao thử, so sánh với phiên bản đề thi gốc trước khi in sao. Trường thích hợp phát hiện sai sót hoặc bao gồm nội dung còn ngờ vực trong đề thi gốc phải báo cáo ngay với chủ tịch Hội đồng thi để ý kiến đề xuất Ban lãnh đạo thi non sông xử lý;

- Kiểm soát đúng chuẩn số lượng sỹ tử của từng phòng thi, vị trí thi, môn thi để tổ chức triển khai phân phối đề thi, ghi tên vị trí thi, phòng thi, môn thi và con số đề thi vào cụ thể từng phong tị nạnh chứa đề thi, giải pháp tại khoản 4 Điều 16 quy định này trước khi đóng gói đề thi;

- In sao đề thi lần lượt cho từng môn thi; in sao xong, niêm phong đóng gói theo phòng thi, thu dọn sạch sẽ, kế tiếp mới gửi sang in sao đề thi của môn tiếp theo. Trong quy trình in sao cần kiểm tra chất lượng bản in sao; các bản in sao thử và hỏng đề nghị được thu lại, bảo quản theo chính sách tài liệu mật;

- Đóng gói đúng số lượng đề thi, đúng môn thi ghi nghỉ ngơi phong suy bì chứa đề thi, đủ số lượng đề thi mang đến từng Điểm thi, từng chống thi. Mỗi môn thi sinh hoạt Điểm thi phải có 01 phong phân bì chứa đề thi dự phòng (đủ những mã so với đề thi trắc nghiệm). Sau thời điểm đóng gói xong xuôi đề thi từng môn, trưởng ban In sao đề thi thống trị các so bì đề thi; của cả các bạn dạng in thừa, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn đã bị loại bỏ ra.

2. Vận chuyển, bàn giao đề thi

a) trưởng phòng ban Vận gửi và chuyển giao đề thi vày lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; các ủy viên của Ban với cán bộ công an tính toán do quản trị Hội đồng thi quyết định.

b) Ban chuyển vận và chuyển giao đề thi tiến hành nhiệm vụ nhấn đề thi từ Ban In sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, cung cấp đề thi đến các Điểm thi.

c) Đề thi phải bảo quản trong hòm, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24 giờ/ngày; chiếc chìa khóa do trưởng phòng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi giữ.

d) gồm biên phiên bản giao nhấn đề thi thân Ban In sao đề thi cùng với Ban vận chuyển và chuyển giao đề thi, giữa Ban di chuyển và chuyển nhượng bàn giao đề thi với chỉ đạo Điểm thi.

Điều 19. Bảo vệ và sử dụng đề thi tại Điểm thi

1. Đề thi trên Điểm thi bởi Trưởng Điểm thi bảo vệ trong hòm, tủ xuất xắc két fe được khóa, niêm phong và đảm bảo 24 giờ/ngày; chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ.

2. Khu vực bảo vệ đề thi, bài bác thi từ luận, Phiếu TLTN tất cả lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo bình yên phòng phòng cháy nổ.

3. Chỉ được mở túi đựng đề thi với phát đề thi đến thí sinh tại phòng thi đúng thời gian và đúng môn thi theo chính sách trong hướng dẫn tổ chức triển khai thiTHPT quốc giahằng năm của bộ GDĐT.

4. Đề thi dự bị chỉ áp dụng trong ngôi trường hợp tất cả sự cố không bình thường quy định tại Điều 46 quy chế này.

Chương V

COI THI

Điều 20.Ban Coi thi

1. Nguyên tố Ban Coi thi gồm:

a) Trưởng ban: vì lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm;

b) Phó Trưởng ban: lãnh đạo sở GDĐT, chỉ đạo trường ĐH, CĐphối hợp. Trường hợp đặc biệt, Phó Trưởng ban hoàn toàn có thể là Trưởng các phòng, ban ở trong sở GDĐT, Hiệu trưởng các trường phổ thông; Trưởng các phòng, ban hoặc tương tự của ngôi trường ĐH, CĐ phối hợp; trong đó, Phó trưởng phòng ban thường trực là chỉ đạo sở hoặc Trưởng chống Khảo thí của sởGDĐT;

c) những uỷ viên và thư ký: Lãnh đạo, nhân viên các phòng, ban nằm trong sở GDĐT, gia sư trường phổ thông; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban và tương tự của ngôi trường ĐH, CĐ phối hợp;

d) CBCT: mỗi phòng thi bao gồm hai CBCT, gồm: thầy giáo trường nhiều hoặc trường trung học cơ sở trên địa phận tỉnh; giảng viên, chuyên viên các phòng, ban và tương tự của ngôi trường ĐH, CĐ phối hợp;

đ)Cán cỗ giám sát, chơ vơ tự viên, nhân viên cấp dưới y tế, nhân viên cấp dưới phục vụ, công an (nơi quan trọng có thể thêm 1 số kiểm soát điều hành viên quân sự);

e)Chủ tịch Hội đồng thi căn cứ con số thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại nhiều và đk cơ sở đồ gia dụng chất, team ngũ nhằm quyết định thành lập các Điểm thi đặt tạitrường phổ thôngvà những cơ sở giáo dục và đào tạo khác thỏa mãn nhu cầu được những yêu cầu tổ chức thi. Từng Điểm thi có Trưởng Điểm thi, các Phó Trưởng Điểm thi với thư ký do chủ tịch Hội đồng thi quyết định để điều hành tổng thể công tác coi thi tại Điểm thi; trong đó, gồm một Phó Trưởng Điểm thi là người của trường ĐH, CĐ phối hợp.CBCT không được thiết kế nhiệm vụ trên Điểm thi có người thân dự thi.

2. Trưởng phòng ban Coi thi chịu trách nhiệm điều hành tổng thể công tác coi thi trên Hội đồng thi, đưa ra quyết định xử lý các tình huống xảy ra trong số buổi thi.

3.Phó trưởng phòng ban Coi thi, Trưởng Điểm thi triển khai các công việc theo sự cắt cử của trưởng phòng ban Coi thi; Phó Trưởng Điểm thi thực hiện các quá trình theo sự phân công của Trưởng Điểm thi.

4. CBCT, cán bộ đo lường và tính toán phòng thi và các thành viên khác của Ban Coi thi chấp hành sự phân công của trưởng phòng ban Coi thi, tiến hành đúng các quy định của quy chế thi; khi làm trọng trách tại Điểm thi phải tuân hành sự quản lý điều hành của Trưởng Điểm thi.

Điều 21.Làm giấy tờ thủ tục dự thi mang đến thí sinh

1. Căn cứ dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi,Ban Thư cam kết Hội đồng thi kết thúc danh sách sỹ tử (kể cả Danh sách hình ảnh của thí sinh) của từng chống thi; có tác dụng Thẻ dự thi; xác định vị trí làm thủ tục dự thi cho thí sinh.

Lihat lainnya: Những Mỹ Nhân Hoa Ngữ - 15 Mỹ Nhân Hoa Ngữ Đọ Thần Thái Dưới Trời Tuyết

2. Trong ngày làm giấy tờ thủ tục dự thi, Trưởng Điểm thi phân công cán cỗ hướng dẫn sỹ tử làm thủ tục dự thi, thông dụng quy chế thi; ghi xác thực những sai sót về họ, tên, đối tượng, hộ khẩu thường trú, khoanh vùng của thí sinh và gửi những tin tức này mang đến Ban Thư ký Hội đồng thi xem xét, update vào phần mềm cai quản thi.

Điều 22. Trọng trách của cán cỗ coi thi và của các thành viên khác trong Ban Coi thi

1. Cán cỗ coi thi

a) Phải có mặt đúng giờ tại Điểm thi để làm nhiệm vụ. Vào khi tiến hành nhiệm vụ coi thi, không được mang những thiết bị thu phát thông tin; không được gia công việc riêng, ko được hút thuốc, không được sử dụng những loại vật uống có cồn;

b) Khi gồm hiệu lệnh, CBCT đầu tiên gọi thương hiệu thí sinh vào phòng thi, CBCT thiết bị hai dùng Thẻ tham dự cuộc thi và Danh sách hình ảnh của thí sinh nhằm đối chiếu, dìm diện thí sinh; chỉ dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ luật và kiểm tra những vật dụng thí sinh có vào phòng thi, hoàn hảo nhất không để thí sinh sở hữu vào phòng thi các tài liệu cùng vật dụng cấm theo phương tiện tại Điều 14 quy định này;

c) Khi bao gồm hiệu lệnh, CBCT thứ nhất đi nhấn đề thi, CBCT sản phẩm hai cảnh báo thí sinh những điều quan trọng về kỷ pháp luật phòng thi; ghi rõ chúng ta tên và ký kết tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát mang đến thí sinh (không ký thừa); lý giải và chất vấn thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh với điền đủ thông tin thí sinh vào các mục quan trọng của giấy thi trước khi làm bài;

d) Khi tất cả hiệu lệnh, CBCT trước tiên giơ cao phong suy bì đề thi để